Јован Миленкоски е NodeJS девелопер со 3 години искуство. Секојдневно работи на изработка на микросервиси и нивно автоматизирано поставување на cloud, како и на константно подобрување на миркосервис архитектурите со најновите решенија понудени од cloud сервисите.