Стефанија Мираковска е Јава програмер со 3 години искуство во работа со Spring и Java EE.
Во моментов работи како backend девелопер и верува во clean code и unit и интеграциски тестови.