Марија Лочева е моментално вработена како Јава девелопер со повеќе од 10 години искуство во развој на јава апликации користејќи Java EE, JPA, JSF, CDI, EJB, JaxRS, Spring, Hibernate. Во последно време поле на интерес и е развој на микросервиси.