Ефтим Здравевски работи на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство како професор доцент. Негови области на работа се дистрибуирани компјутерски системи, алгоритми за анализа на податоци и интелигентни информациони системи.