Филип Веселиноски е DevOps инженер и веќе 3 години работи на enterprise проекти целосно ориентирани кон cloud околини и микросервисна архитектура. Секогаш цели кон постигнување на високо ниво автоматизација на DevOps процесите, преку користење на infrastructure-as-a-code и configuration management алатки, build/deploy pipelines како и container orhcestration.