Илче Беделовски е DevOps инженер со 7 годишно работно искуство во сферата на системското инженерство и девелопмент на автоматизирани скрипти и процеси. Во изминативе 2 години главно се занимава со деплоирање на различни видови апликации како дел од целосни CI/CD структури, како и развивање и подготовка на кластер инфраструктури од типот на Kubernetes и Docker Swarm на различни cloud платформи.