Сениор софтвер инженер со долгогодишно искуство во имплементација на web, desktop  и cloud архитектури, оптимизација и скалирање на софтверски решенија. Учество во над 100 меѓународни ИТ проекти во улога на Team lead и сениор девелопер. Истражувач во областа на машинско учење и алгоритми за обработка на големи податочни множества. PhD студент на факултетот за Информатички науки и компјутерско инженерство.