Бојан Трајковски е full stack девелопер со 3 години искуство. Моментално работи на микросервисна архитектура на AWS платформа. Области на интереси му се backend архитектура и AWS cloud. Има положено за AWS Certified Developer.